Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie

O projekcie

Tytuł projektu: Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie

Nr projektu: LIFE13 NAT/PL/000060

Nr umowy z KE: LIFE13 NAT/PL/000060 z dnia 18 lipca 2014 r.

Nr umowy z NFOŚiGW: 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D z dnia 4 lipca 2014 r.

Termin realizacji projektu: 01.09.2014 - 31.08.2018

Całkowity budżet projektu: 703 653 Euro (2 920 160 zł)

Beneficjent koordynujący: Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, www.lto.org.pl

Współbeneficjent: Natura International Polska, www.natura-international.org.pl

Sponsorzy:

·         Instrument finansowy Unii Europejskiej na rzecz środowiska LIFE +

www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/

  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.nfosigw.gov.pl

 

Główny cel projektu: Polepszenie warunków gniazdowych i żerowiskowych rzadkich gatunków ptaków strefowych na wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie.

Przedsięwzięcie to dotyczy sześciu gatunków ptaków:

-         orlika krzykliwego,

-         gadożera,

-         bielika,

-         puchacza,

-         włochatki,

-         bociana czarnego.

Projekt obejmie swoim zasięgiem 16 obszarów Natura 2000: Lasy Janowskie, Puszcza Solska, Roztocze, Puszcza Sandomierska, Ostoja Tyszowiecka, Dolina Sołokiji, Dolina Szyszły, Ostoja Nieliska, Lasy Strzeleckie, Lasy Parczewskie, Uroczysko Mosty-Zahajki, Polesie, Lasy Łukowskie, Dolina Dolnego Bugu, Dolina Tyśmienicy, Zlewnia Górnej Huczwy.

 

Główny cel projektu osiągnie się w wyniku zminimalizowania następujących zagrożeń:

-         płoszenie ptaków przy gniazdach,

-         zanikanie żerowisk orlika krzykliwego i gadożera,

-         śmiertelność ptaków w wyniku porażenia prądem,

-         zanikanie miejsc gniazdowania,

-         presja ze strony drapieżników, zwłaszcza kuny leśnej,

-         zmniejszenie liczby potencjalnych miejsc lęgowych włochatki i śmiertelność ptaków w dziuplach,

-         śmiertelność ptaków drapieżnych w wyniku otrucia,

-         niekontrolowany rozwój infrastruktury.

 

Powyższe zagrożenia zostaną zlikwidowane poprzez realizację następujących zabiegów ochronnych:

1.      Rozpoznanie wybiórczości siedliskowej, zasięgu areału żerowiskowego i zagrożeń orlika krzykliwego i gadożera przy użyciu precyzyjnej telemetrii.

2.      Szczegółowe rozpoznanie stanu populacji i parametrów populacyjnych ptaków poprzez inwentaryzację i szukanie nowych gniazd.

3.      Bazując na wynikach uzyskanych z realizacji dwóch poprzednich zadań, opracowana zostanie strategia ochrony ptaków strefowych na Lubelszczyźnie, ze szczególnym naciskiem na lokalizację siłowni wiatrowych i innych projektów infrastruktury.

4.      Instalacja 75 platform gniazdowych dla puchacza, orlika krzykliwego i bociana czarnego.

5.      Przemieszczanie młodszego pisklęcia orlika krzykliwego do gniazd ze stratą lęgu.
W wyniku procesu tzw. kainizmem, młodsze pisklę prawie zawsze zostaje zabite przez starsze rodzeństwo. W przypadku ptaków ze stratą, młodsze pisklę zostanie oddane pod opiekę terytorialnym ptakom ze stratą.

6.      Przywrócenie dogodnych warunków siedliskowych dla orlika krzykliwego na 100 ha porzuconych łąk.

7.      Instalacja izolatorów na 100 transformatorach w obrębie żerowisk ptaków drapieżnych.

8.      Instalacja 60 budek dla włochatki i osłon przeciwko kunie.

9.      Aktualizacja i tworzenie nowych stref gniazdowych.

 

 

 

 

Strona główna | Kontakt | Aktualności | Gatunki | Monitoring | Ochrona | Promocja | O projekcie | LTO na Facebooku, Twitterze i Youtubie
© LTO 2015 waldemi
L o g i n H a s ł o